Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων & ΕΑΥΜ


Το Γραφείο μας ανέλαβε την ανανέωση και ενοποίηση σε μία των αδειών συλλογής & μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων & ΕΑΥΜ (Ιατρικά απόβλητα) της εταιρείας HELLENIC WASTE MANAGEMENT Ε.Ε..


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic