Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων.


Εκδόθηκε η απόφαση ανανέωσης & ενοποίησης των Αδειών Συλλογής & Μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων της εταιρείας HELLENIC WASTE MANAGEMENT E.Ε. Συγχρόνως το Γραφείο μας συνεχίζει τη συνεργασία του με την εταιρεία, αναλαμβάνοντας χρέη ΣΑΜΕΕ.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic