Αειφόρος Ανάπτυξη!

 

Το γραφείο δραστηριοποιείται από το 2007 παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Εξέλιξης και Λειτουργίας οποιασδήποτε δραστηριότητας. Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στα θέματα ενδιαφέροντός του. Βασική αρχή μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, στο βέλτιστο χρόνο και κόστος.

Διαχείριση Αποβλήτων

 

Η ορθή διαχείριση των παραγόμενων από οποιαδήποτε δραστηριότητα αποβλήτων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Εμείς σας βοηθούμε με την ταυτοποίηση των αποβλήτων και την ανεύρεση της κατάλληλης εταιρείας για την ασφαλή διαχέιρισή τους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε την περιβαλλοντική συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Υπηρεσίες ΣΑΜΕΕ

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό ADR οποιαδήποτε επιχείρηση δραστηριοποιείται στη μεταφορά, συσκευασια και αποθήκευση επικινδύνων εμπορευμάτων και αποβλήτων, οφείλει να συνεργάζεται με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς. Παρέχουμε υπηρεσίες αναγνώρισης, κατάταξης σε κλάσεις και αριθμούς UN, καθώς επίσης και εκπαίδευσης στις σχετικές διαδικασίες του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

 

Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (ΜΠΕ, ΠΠΔ, Άδειες Συλλογής & Μεταφοράς Επικινδύνων και μη Αποβλήτων, Μελέτες Πυρασφάλειας, Άδειες Λειτουργίας) συνεχίζει να παραμένει μια επίπονη και γραφειοκρατική διαδικασια που συχνά παίρνει δυσάρεστη τροπή. Η εμπειρία μας εγγυάται την παροχή ολοκληρωμένων, ποιοτικών υπηρεσιών, στο βέλτιστο χρόνο και κόστος.