Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

Παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Εξέλιξης και Λειτουργίας οποιασδήποτε δραστηριότητας όπως:

 

 1. ​Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έργα των κατηγοριών Α1 & Α2

 2. Φακέλους υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα της κατηγορίας Β

 3. Έκδοση Αδειών Συλλογής & Μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων

 4. Έκδοση Αδειών Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Αποβλήτων

 5. Ορνιθολογικές Μελέτες

 6. Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις

 7. Σχέδια Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων Λιμενικών Εγκαταστάσεων

 8. Φακέλους για την έκδοση Αδειών Εγκατάστασης & Λειτουργίας

 9. Μελέτες Πυρασφάλειας

 10. Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων - ΣΑΜΕΕ

 11. Ανάπτυξη, Εφαρμογή & Υποστήριξη Συστημάτων ISO 9001, 14001 & OHSAS

 12. Ανάπτυξη, Εφαρμογή & Υποστήριξη Συστημάτων Αειφορίας Βιοκαυσίμων - ISCC

 13. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων και την εν γένει περιβαλλοντική συμμόρφωση

 14. Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

Γιατί εμάς?

 

 • Αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα της αδειοδότησης της επιχείρησής σας από την αρχή ώς το τέλος.

 • Δεσμευόμαστε για την παροχή ολοκληρωμένων, ποιοτικών υπηρεσιών, στο βέλτιστο χρόνο και κόστος.